Trükireklaami tellimine

Reklaamipinna tellimine

Reklaamipinna tellimiseks esitab klient kirjaliku garantiikirja, millel on märgitud reklaami suurus (laius × kõrgus), värvilisus, reklaami asukoht, väljaanne, kus reklaam ilmub, ja reklaami ilmumise kuupäevad.

Juhul, kui klient ei täpsusta reklaami asukohta, käsitletakse seda kui vaba paigutusega reklaami. Garantiikirjal peavad olema märgitud kliendi postiaadress, äriregistri number, kontaktisiku nimi ja telefon. Juhul, kui reklaami kujundus muutub, peab garantiikirjal olema vastav viide.

Kui tellija soovitud aegadel ja suuruses ei ole võimalik reklaami avaldada, saab tellija hiljemalt 1 tööpäeva jooksul alates garantiikirja kättesaamisest AS Postimees Grupi reklaamiosakonnalt pakkumise muude võimalike avaldamisaegade ja/või suuruste kohta.

Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle eelnevad maksekohustused on täidetud.

Reklaami sisu nõuded

AS Postimees Grupi väljaannetes ei avaldata reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, milles nõutakse raha ettesaatmist, milles esitatakse nimelisi võlanõudeid, mis kahjustavad meie väljaannete mainet või mis võivad tekitada AS Postimees Grupile kahju, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente.

Tasutud sisuartiklid Postimehe väljaannetes ja Postimehe vahel ilmuvates trükistes ei tohi olla konkurente halvustavad, eksitavad ega vastuolus heade tavadega, ajakirjanduse eetikaga ja EV õigusaktidega. Postimehe väljaannetel on õigus loobuda kokkulepetest, mis ei ole kooskõlas eelpool väljatoodud tingimuste ja põhimõtetega. Tasutud sisuartiklid ja trükised peavad olema tähistatud nii, et lugeja saab selgelt aru, et tegemist on tasulise sisuga.

Sisuartiklite ja trükiste näidisfailid peavad olema esitatud tutvumiseks väljaandele 10 tööpäeva enne ilmumist aadressil reklaam@postimees.ee.

AS Postimees Grupil on õigus keelduda reklaami avaldamast ka muudel põhjustel, kui AS Postimees Grupp peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest.

Reklaammaterjalide esitamise tähtajad

Reklaami ilmumiseks vajalikud materjalid tuleb esitada AS Postimees Grupi reklaamiosakonnale: põhilehtede puhul hiljemalt kl 10 1 tööpäev enne avaldamist, erilehtede puhul on tähtajad erinevad ja sõltuvad erilehe ilmumise päevast ning erilehe formaadist ja mahust.

Pretensioonid

Pretensioone reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse arvesse ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult 5 päeva jooksul alates reklaami ilmumisest. Pretensioonid arvete kohta tuleb esitada kirjalikult 5 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.

Tasumine

Reklaami eest saab tasuda sularahas, kaardimaksena või arvega. Eraisikutel ja FIEdel tasumine ainult sularahas või kaardimaksena. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Arve õigeaegselt tasumata jätmise korral on AS Postimees Grupil õigus nõuda viivist 0,1% summast päevas. Reklaamipinna ja kuulutuste eest tasudes tuleb lähtuda ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast.

Tellimuste tühistamine

Reklaamipinna tellimusi saab tühistada ainult kirjalikult alljärgnevalt:

Postimees, Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Pärnu Börs, Sakala, 1Leht, Virumaa Teataja, Järva Teataja , Valgamaalane – 10 tööpäeva enne avaldamist

Arter – 10 tööpäeva enne avaldamist

60+ – 14 tööpäeva enne avaldamist

Maa Elu – 10 tööpäeva enne avaldamist

 

Kui reklaami tellimust soovitakse tühistada ülaltoodud tähtaegadest hiljem, tuleb tasuda 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Kommertstekst

AS Postimees Grupi väljaannetes tasuliselt avaldatav informatsioon, mis on ümbritsetud 1 pt paksuse raamiga ning millel on vähemalt 7 pt kirjas tekst “Reklaamtekst, reklaamlugu, kommertstekst”. Kommertsteksti kujundades ei tohi kasutada AS Postimees Grupi väljaannetes tarvitusel olevaid või nendega sarnaseid trükikirju, veerulaiusi, veergude hulka ja pisielemente.