Veebireklaami tellimine

Veebireklaami tellimine

Reklaamipinna tellimiseks kinnitab klient AS Eesti Meedia saadetud tellimiskirja või esitab omapoolse tellimiskirja, millele on märgitud reklaamipinna nimetus, mõõdud, kontaktide arv, ilmumise kuupäev(ad), hind, tellija rekvisiidid ning kinnitus arve õigeaegse tasumise kohta. Kui pikemaajalises tellimuses vahetub reklaami kujundus, peab tellimiskirjal olema vastav viide. Tellimuse võib saata e-posti või faksi teel. E-postiga saadetud tellimus aktsepteeritakse juhul, kui see on saabunud tellija firma domeeniga e-posti aadressilt. Tellimusi ei võeta vastu klientidelt, kellel on täitmata maksekohustused AS Eesti Meedia või teiste Eesti Meedia kontserni kuuluvate ettevõtete ees. Eelbroneeritud reklaamipind (või reklaamipinnad) peab olema tellitud ehk tellimiskirjaga kinnitatud vähemalt 3 tööpäeva enne esimest ilmumist, vastasel korral soovitud reklaamipinna broneering tühistatakse. Reklaami avaldamise aluseks on vaid kinnitatud tellimiskiri.

 

Tellimuse tühistamine

Reklaami saab tühistada e-posti või faksiga kuni 3 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist. Kui reklaam tühistatakse eeltoodud tähtajast hiljem, tuleb tasuda 80% reklaami hinnakirjajärgsest maksumusest. Kampaania klikkide arv ei ole aluseks reklaami tühistamisele, AS Eesti Meedia ei garanteeri reklaamile ühtegi klikki.

 

Avaldamine

Reklaamitellimus täidetakse tingimusel, et korrektne ja kõikidele tingimustele vastav reklaamifail on saadetud vähemalt 2 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist, erilahenduste puhul 5 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist. Pärast tähtaega saabunud sisult korrektne ja tehnilistele tingimustele vastav reklaam avaldatakse esimesel võimalusel soovitud pindade olemasolul.

 

Nõuded reklaami sisule

AS Eesti Meedia jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad AS Eesti Meedia veebilehtede kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav ja banner ei tohiks imiteerida dialoogiaknaid, veateateid ning interaktiivsust simuleerivaid elemente — s.h. rippmenüüsid, otsingulahtreid jms. juhul, kui bannerile tegelikult antud funktsionaalsusi lisatud pole. Reklaamis ei tohi kaadrite vaheldumine, võbelemine/värisemine või vilkumine toimuda kiiremini, kui üks kord sekundis. AS Eesti Meedia ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad AS Eesti Meedia ärihuve. AS Eesti Meedia jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud. Samuti kinnitab reklaami tellija, et reklaam vastab Eesti Vabariigi seadustele, selle vastu eksimise korral kannab kõik kaasnevad kulud reklaami tellija. Postimehel on õigus eemaldada oma keskkonnast mistahes kasutajaid ja/või kasutajafunktsionaalsust kahjustav või häiriv reklaam.

 

Pretensioonid

Pretensioonid ilmunud reklaamide kohta tuleb esitada kirjalikult 3 tööpäeva jooksul alates reklaami ilmumisest AS Eesti Meedia reklaamiosakonna e-posti aadressile: reklaam@postimees.ee. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.

 

Tasumine

Reklaami eest tasumisele kuuluva arve tasumise tähtaeg on 7 päeva alates arve väljastamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Arve õigeaegselt tasumata jätmisel on AS Eesti Meedial õigus arvestada viivist 0,5% päevas.